Klachten

Wanneer u ontevreden bent over onze dienstverlening of van één van de teamleden van Checkgezondheid.nl inzake de uitvoering van een opdracht vanuit Checkgezondheid.nl, dan vernemen wij dat graag.

U kunt uw ontevredenheid kenbaar maken bij uw contactpersoon van Checkgezondheid.nl of het betreffende teamlid. Leidt dit niet tot een oplossing waarmee u tevreden bent, dan kunt u een officiële klacht indienen. U doet ons daarmee een plezier, wij kunnen daar namelijk van leren en onszelf verbeteren.

Bent u het niet eens met het oordeel van de bedrijfsarts, dan valt dit niet onder de klachtenprocedure (de klacht is dan niet ontvankelijk). Hiertoe kunt u een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts of een deskundigenoordeel bij het UWV.

Wij verzoeken u vriendelijk onze klachtenprocedure te volgen. Alle schriftelijke klachten worden conform deze procedure behandeld.

Procedure

  1. Wij stellen het op prijs als u uw klacht schriftelijk indient. Uw tekst is uitgangspunt voor de behandeling. Een mondelinge indiening kan leiden tot een verkeerde interpretatie. U kunt de klacht schriftelijk indienen via email of brief aan de directie van Checkgezondheid.nl, Sloterweg 303, 1171 VC Badhoevedorp. Binnen twee weken ontvangt u een ontvangstbevestiging.
  2. De klacht wordt binnen vier weken na indiening daarvan afgehandeld door de directie. Indien de klacht de directie betreft wordt de klacht binnen vier weken afgehandeld door een onafhankelijke externe professional (mediator / advocaat). Voor de afhandeling van de klacht wordt de betreffende medewerker, het directielid of het teamlid gehoord.
  3. Binnen zes weken na ontvangst van de klacht wordt met u besproken hoe de kwestie kan worden opgelost.
  4. nl registreert de klacht en onderneemt verbeteracties om dergelijke klachten in de toekomst te voorkomen.
  5. Wij streven ernaar om tot een oplossing komen. Leidt het niet tot genoegdoening, dan kunt u een beroep doen op de burgerlijke rechter. Een klacht bij Checkgezondheid.nl heeft hier echter nooit toe geleid. Dat willen we graag zo houden.